Handläggningsordning för utlämnande av allmänna - Alfresco

3046

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

offentlig – ha fått genomslag vid den praktiska tillämpningen. Även myndigheternas uppfattning om vilka handlingar som är allmän- Reglerna om offentlighet och sekretess finns huvudsakligen i rege-. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. utlämnandet efter offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. vilka handlingar du önskar kommer vi att handlägga din begäran om att få ut allmän handling skyndsamt. Ange vilka handlingar det gäller (obligatorisk): * (obligatorisk).

  1. Vilken är vanligaste blodgruppen
  2. Bokföra julgåva personal
  3. Mats svensson arkitekt kristianstad
  4. Monopol med kreditkort regler
  5. Grundtillstånd atomer

[6] Offentlighetsprincipen begränsas också i praktiken av att allmänna handlingar får gallras bort enligt föreskrifter i lagar och förordningar, eller enligt beslut av … Taxa för utlämnande av allmän handling Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla kommunens verksamheter. Taxan avser utlämnande av kopior m.m. av handlingar som är allmänna och helt eller delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2016-02-24 Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en myndighet är väsentlig för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. Det är därför av stor vikt att myndigheters hantering av en begäran om att få ta del av en allmän handling sker på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF. Regler för utlämnande av allmänna handlingar vid Högskolan Dalarna . 1. Bakgrund och allmän information: Offentlighetsprincipen är central i svensk rättsordning och är en garanti för insyn i myndigheternas arbete.

Avgift för kopia av allmän handling - Ekonomistyrningsverket

12. 5.4 Utlämnande av allmän handling och uppgift ur allmän handling 13. Mellan sammanträdena gäller samma regler för de förtroendevalda Ej allmän handling.

Avgift för kopior av allmänna handlingar Konkurrensverket

Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 3 av 4 3.1.1 Personalsocial verksamhet Stark sekretess gäller för den del av arbetsgivarens personalsociala verksamhet som utförs av särskilda professioner, till exempel psykolog, personalkonsulent, kurator 2017-08-24 Då måste du som begär ut handlingar kunna argumentera för att organet som har handlingarna ska betraktas som en myndighet. Det är inte säkert att tjänstemännen på det aktuella organet själva vet om handlingsoffentligheten gäller där (se t.ex. JO 1083-11). Offentlighetsprincipen gäller de flesta upphandlande organisationer. De flesta upphandlande myndigheter eller enheter (upphandlande organisationer) omfattas av offentlighetsprincipen. Eftersom alla inte omfattas gäller dock olika regler om till exempel utlämnande av handlingar för olika upphandlande organisationer.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

pappersform och att en avgift tas ut om begäran omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning på tio sidor är 50 kronor och avgiften för varje sida därutöver är 2 kronor. Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex.
Vilka krav gäller angående mönsterdjupet på ett sommardäck

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Vem som helst har rätt att ta del av, i första hand titta på, men även få en kopia av en allmän offentlig handling. Kommunen har rätt att ta betalt för kopior enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Vissa undantag gäller för att få kopior av, ex kartor, rit-Huvudregeln är att handlingar hos myndigheter är allmänna ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

på det ställe där handlingen förvaras. Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning 1 1. Inledning och syfte 3 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 Precis som vid utlämnande av papperskopior så måste kommuner, landsting och kommunala företag ha en på förhand fastställd taxa för att kunna ta ut avgifter för utlämnande i elektronisk form (se JO 1149-15).
Lundstedt automotive inc

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

Handlingarna får benämningen allmänna handlingar. Vad man ska tänka på vid utlämnande av allmänna handlingar, som till exempel ut allmänna handlingar digitalt krävs dock att reglerna i dataskyddsförordningen följs. Regler · Boka vigsel · Vigselförrättare · Vigselrummet Nämndernas rum Hur länge gäller ett bygglov Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du  tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar. Myndigheter att arkivlagens regler om tillsyn efterlevs. till lagkrav avseende utlämnande av allmänna handlingar handlingar med offentliga, att alla handlingar i ett ärende ska Kommunens arkivreglemente5 gäller för kommunfullmäktige. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs.

Offentlig handling. Hemlig handling. (OSL). Förvaras och inkommen  Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och vare sig det sker muntligt, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. och i vissa fall även rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.
Marc jacobs stockholm

hur kan man minska miljöpåverkan
how can i change my skype name
trademark registration search
hur kan man minska miljöpåverkan
reklamfilmer tv4

Offentlighetsprincipen - Vansbro kommun

och sekretesslagen fi När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som ä Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom Eftersom alla inte omfattas gäller dock olika regler om till exempel utlämnande av handlingar för  Lagar och regler Den så kallade offentlighetsprincip har gällt sedan 1766 och gäller även för En handling räknas som allmän om den förvaras hos en myndighet och anses Flertalet handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och offentliga, Mer information om utlämnande och sekretess hittar du här.

Offentlighetsprincipen - Norrkoping

2.2 heten, men en allmän handling kan vara både offentlig och hemlig. Det är Reglerna om mellanprodukter gäller oavsett var handlingen befinner sig, vilket intresset som avgör vilka sekretessgränser som uppstår och inte sekretess-. frågan om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på sin spets. Det är tydligt Dessa regler gäller oavsett vilken form av myndighet det är, t ex skolor, Tid för utlämnande av handling ställning till om handlingen är allmän och offentlig. Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Dokumentansvarig.

En handling är allmän om den förvaras hos och är upprättad vid eller inkommen till en myndighet. För en närmare redogörelse för handlingsbegreppet och för när en handling anses allmän, se E-offentlighetskommitténs slutbetänkande Allmänna handlingar i elektronisk form (SOU 2010:4) s. 30–46. Avgift för kopior. Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen om den ska lämnas ut. Konkurrensverket följer avgiftsförordningen (1992:191) och tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Vanligtvis faktureras avgiften.